2005/09/25

Reflexión sobre un novo Estatuto de nación para Galiza

Coa actual correlación de forzas casi prefiro adiar o tema do estatuto para a próxima lexislatura..., agora é imprescindible o apoio do PP, o que vai garantir un estatuto descafeinado, nunha próxima lexislatura, ¡cecais non!...

Por outra parte o BNG debe ir concretando un proxecto de estatuto e difundindoo, que inclúa medidas concretas e que vaian callando na xente ao efecto de que nun prazo de catro anos haxa xa unha verdadeira e masiva demanda social...

Medidas concretas no novo Estatuto serían a competencia de Galiza en materias como:

Enerxía, de feito que poidera ser a enerxía eléctrica mais barata na Galiza que no resto de España e ter así ventaxes competitivas. Agora temos un bó exemplo co asunto FENOSA, a Xunta non pinchou nin cortou por falla de competencias... ¿Imaxinades que tiveramos un goberno coa posibilidade de intervir no mercado eléctrico?... O lóxico, (Galiza exporta ao resto do Estado 1/3 da enerxía eléctrica que produce), sería establecer unha tarifa diferencial mais baixa para o consumo interno e mais alta para a exportación, dise xeito primaríase o consumo en Galiza e a instalación de industrias por unha ventaxe comparativa no custe da enerxía... Por outra parte Galiza tería mellor financiamento público pola recadación fiscal que tal cousa orixinaría...

Pesca en augas exteriores, de xeito que se delegara polo Estado en Galiza a negociación de tratados pesqueiros internacionais...

Prisións, de xeito que se garantira que os presos galegos iban permanecer en cárceres galegas e non nos iban mandar delincuentes doutras zonas ou extranxeiros que non delinquiran en Galiza...

Inmigración, de xeito que se poidera priorizar a inmigración de descendentes de galegos ou de lusofalantes de mais facil integración sociocultural...

Réxime local, de xeito que o réxime local galego poida ser distinto do do resto do Estado, con recoñecemento institucional das parroquias mediante persoalidade propia e distritos electorais propios para configurar os concellos, tamén mediante a reducción do número de concellos para garantir a súa viabilidade e suficiencia económica e de prestación de servizos, xunto con tamén unha ampliación de competencias a desaparición dos corpos funcionariais de habilitación estatal de secretarios e interventores e a súa substitución por corpos propios galegos...

Por outra parte, e indo ao concreto, eu propoño que no proxecto de novo estatuto para Galiza, Galiza defínase como "PATRIA", (nin nazón, nin rexión, nin nacionalidade nin histórica nin actual), Galiza é a patria constituida por un territorio e unha poboación que defínese como galega. ¿Non celebramos os nacionalistas o día da Patria o 25 de xullo?, pois iso, como tal levámolo a concepto xurídico e acabouse o problema de nazón, nacionalidade ou rexión...

Tamén hai un feito incuestionable que haberá que considerar no novo Estatuto; Galiza limita con tres entes, ao norte e ao oeste co mar, (coas terras alende mares, as Illas Británicas e América, bastante lonxe como para que as relacións non sexan inmediatas), ao Este co resto de España, e ao Sur con Portugal..., e por razóns xeográficas coido que as relacións Galiza-Portugal e Galiza-España, en principio, deberían ser de intensidade e natureza parella e semellante...

2005/09/24

Posibles intervencións sobre FENOSA:

Na miña opinión o poder galego ten moito que decir sobre a compra de UNIÓN FENOSA...

Por exemplo, as centrais hidroeléctricas teñen a obriga de manter un caudal ecolóxico permanentemente nos rios, isto na práctica e moi flexible e se incumple sistematicamente según as necesidades das puntas de producción, (moitas centrais pechan nas "horas val" acumulando auga no encoro para producir mais nas "horas punta", cando a enerxía ten un valor catro veces maior)...

Pois ben, a Xunta pode ter unha vixiancia moi intensa e un réxime sancionador dilixente ou mais relaxado en función, por exemplo, do domicilio social da empresa titular e de onde paguen os impostos ou onde teñan o posto de traballo e o domicilio os altos executivos da empresa...

¿Que tal comportamento ronda o delictivo, é prevaricación e semella o típico compartamento mafioso?..., pois claro, pero, ¿non son Botín, Florentino, Ortega, Polanco, Alierta, etc... os Al Capone diste tempo e iste lugar?...

¿Non se lembra como nunha conversa Cascos e Miguel Angel Rodríguez forzaron a Asensio a venda de A3 a Telefónica para crear un grupo mediatico do goberno do PP?..., (que logo fracasou por mala xestión e malos profesionais)...

Pois iso, que o BNG simplemente aprenda algunhas cousas útiles do propio Aznar...

2005/09/23

UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA, ¡¡¡Intervención da Xunta xa!!!...

¿Pero a Xunta non ten que decir?...

Nunha economía de mercado as empresas son libres de mercar e vender as súas accións e manexar o seu capital, pero...

Imos ver, que eu saiba as empresas eléctricas funcionan fundamentalmente a base de concesións..., (eu non podo montar unha electrica pola miña conta e porme a competir coas existentes nun libre mercado, para escomenzar non teño o dereito de uso dos ríos que ten concedido Fenosa, ou Iberdrola, ou Endesa, ou, na miña comarca, Ferroatlantica).

As empresas teñen concesión de caudal dos ríos nas centrais hidroeléctricas, concesión de potencia nos plans electricos, concesión de ar para as eólicas, concesións de terreos e de dereitos de voo para as liñas, etc...

Algunhas concesións son estatais, (os saltos do Miño por exemplo), outras son municipais, (as liñas de distribución local), pero o groso son de competencia autonómica, e entón, ¿non ten competencia o ente que otorga a concesión sobre calquer troco significativo do concesionario?...

2005/09/15

Sobre o concepto de “nazón” no actual Estado Español.

Iste comentario ven a conto do lapsus linguae da Presidenta da Comunidade de Madrid encol de que era unha má nova o posible traslado de sé da empresa ENDESA fóra de territorio “nacional”, (dende Madrid a Barclona)...

Ben, Madrid, obviamente non é unha nazón, agora ben, existe unha nazón "castellana" que comprende a Madrid, (a capital actual da mesma), dende o meu punto de vista ista nazón se extende comprendendo integramente as actuais comunidades autónomas de Madrid, "Castilla-La Mancha" e as provincias da antiga rexión de "Castilla la Vieja". Ademais se extende polas "fronteiras", "marcas" ou "extremaduras", (istas tres expresións de orixe medieval teñen o mesmo significado, o de territorio fronteirizo e en fase de conquista ou disputa nos límites das nazóns), que constitúen as actuais comunidades de "Cantabria", "La Rioja", parte de "Aragón", unha pequena parte do o antigo reino de "Valencia", "Murcia", "Extremadura" e boa parte do antigo reino de León.
Hai tres comunidades actuais das que non teño claro si son nacións ou non, (serían entón "extremaduras" ou colonias), que son "Asturies", Andalucía e "Islas Canarias", así como tamén podería ter algunhas características de nazón o antigo reino de León.
Está claro que si son nacións Galiza, (que inflúe parcialmente sobre zonas de Asturias e do antigo Reino de León), Euskadi, (composto no estado español por catro dos seus territorios históricos), e que algunha influencia ten sobre as "extremaduras" de Cantabria, "Castilla", "La Rioja" e incluso "Aragón", e a súa vez ten zonas de "Araba" e "Nafarroa" influenciadas pola nazón "castellana", e é nazón, (ou conxunto de nazóns estreitamente irmáns), os "Paisos", ("Catalunya", "Valencia", "les Illes" e "Aragó"), tendo en conta que gran parte de Aragón e parte de "Valencia" son extremaduras influidas por "Castilla".
Ben, isto pode que non sexa moi riguroso nin ortodoxo, pero é como eu vexo o actual estado Español.
Por certo, a relación Galiza-Portugal e para mín tan complexa como a de "Catalunya-Valencia".

2005/09/12

Denuncia da barbaridade...

O Presidente da Asociación Salvemos Pontevedra, Francisco Díaz Sánchez, publicou unha carta denuncia ao novo goberno galego suliñando algunhas das maiores barbaridades cometidas contra o medio ambente costeiro, e polo seu interés quero suliñar o que afecta a unha desfeita no corazón da Costa da Morte:

Srs. Pérez Touriño y Quintana González:

La regeneración democrática y el imperio de la Ley como modus operandi político en Galicia no pueden reducirse a nuevos e inútiles manifiestos electorales o de ocasión, como: “O relevo da utopía do desenvolvemento sostible”, asumido por Teresa Táboas en Sargadelos; o la “garantía dada por el actual Conselleiro de Medio Ambiente, Sr. Vázquez de que se va a cumplir la ley, tanto en los espacios naturales como en las rías gallegas”; o incluso, Sr. Pérez Touriño, su promesa de regeneración democrática.

Usted ha prometido revisar los acuerdos de última hora adoptados por el Gobierno saliente destinados a dar cobertura a flagrantes infracciones cometidas por sus correligionarios y a otros, como la modificación de la Ley 9/2002, realizada por exigencia del presidente de Pescanova (Insuíña), el Sr. Fernández Sousa, de políticos corruptos y de promotores sin escrúpulos que, también requieren su atención. Sólo hizo falta incluir un breve párrafo en el Número 2 del artículo 33 de la Ley 9/2002: "engádese unha nova letra l): «Construccións e instalacións destinadas a establecementos de acuicultura»" e incluirlo como un uso autorizable en el articulo 39.2 párrafo 2º, que regula el suelo rústico de especial protección de espacios naturales para que el Sr. Fernández Sousa y el Sr. López Veiga se sintiesen satisfechos. Nadie más ha reaccionado ante semejante dislate, ni ante todo lo demás que integra el texto de la "legalizadora" Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002.

Modificada la Ley, se eliminaban los problemas legales y técnicos que impedían el expolio territorial y obligaban al Gobierno Gallego a utilizar planes sectoriales supramunicipales —en claro fraude de ley— a diestro y siniestro, como ocurrió en Camariñas para poder autorizarle a Stolt Sea Farm, S.A. la construcción de la mayor planta de acuicultura del mundo. Así, Stolt Sea Farm, S.A. ha podido destruir “legalmente” uno de los entornos naturales protegidos más importantes del mundo: el Cabo Vilán, en Camariñas, lugar de Interés Comunitario incluido en la Red Natura 2000, donde se ha excavado la ribera del mar para soterrar y elevar sobre la rasante del terreno varias plantas de hormigón armado, devastando cualquier vestigio de la fauna y la flora de un lugar mítico y milenario recuperado de la catástrofe del Prestige.

Pero esto era sólo la punta del iceberg, un experimento para detectar los problemas legales y técnicos que se presentarían en lo sucesivo (El Plan). Así, previa legislación ad hoc, el Consello de la Xunta de Galicia, el 30 de junio de 2005, culmina el mayor pelotazo de la historia de Galicia y de España: el «Plan Sectorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa Gallega». En realidad, la autorización supramunicipal de veintiuna macro plantas de acuicultura a la carta, ubicadas en lugares vírgenes elegidos a gusto del consumidor. Nada tiene que ver con un Plan Sectorial amparado en la Ley 10/1995, de Ordenación del Territorio. Se trata de establecimientos independientes y de empresas independientes y de los intereses del conselleiro, incluso para dar cobertura a otras instalaciones como la de Aquacría Arousa, actualmente en fase de investigación penal por la Fiscalía, construida en una parcela de 30.000 m² y que ahora se amplía a 60.000 en el Complejo intermareal Ons – O Grove, incluido en la Red Natura 2000. Esa es la realidad del mal llamado Plan Sectorial. Tres millones de metros cuadrados destinados a instalaciones prohibidas, infraestructuras y vertidos al mar aparte. Lo único que cuenta es el reparto del botín de los fondos europeos (primero para crear Espacios de Interés por sus Valores Naturales y después para destruirlos sin ninguna consideración). Como guinda se incluye la ampliación de 325.000 m² más en Cabo Vilán (para su destrucción definitiva y completa); el mismo destino para Cabo Touriñán y Merexo en Muxía, pero más a lo bestia, de lado a lado de la península, con dos plantas de 400.000 m² y 200.000 m² respectivamente; otra en Carnota, en Corcubión, Oia, Cangas, Cambados, O Grove, Ferrol, Valdoviño, Xove (3), Ribadeo (Praia das Catredais) etc., así hasta veintiuna plantas que van a degradar de forma irreversible más de cuatro millones de metros cuadrados del litoral gallego especialmente protegido.

Pensamos, y así nos lo han vendido, que la mayor catástrofe ecológica de Galicia se había provocado con el hundimiento del Prestige, pero las setenta mil toneladas de fuel vertido son biodegradables y por lo tanto las zonas afectadas se pueden recuperar. No ocurre lo mismo con las excavaciones y los vertidos de hormigón armado. Lo del Prestige será una triste anécdota ante la brutal agresión y el desastre ecológico y patrimonial que supone la excavación de millones de metros cúbicos y el posterior e irreversible vertido de otros tantos millones de metros cúbicos de hormigón armado —no biodegradable— en la ribera del mar y en las servidumbres de protección. La destrucción de los acantilados y sistemas rocosos en los sitios sagrados; la devastación de las marismas, de los ecosistemas marinos, de la fauna y la flora propias de esos lugares, de las aves migratorias, del paisaje litoral y del patrimonio cultural y étnico; la ocupación y urbanización de los Humedales protegidos y la destrucción sistemática de prácticamente todos los Lugares de Interés Comunitario (LIC) incluidos dentro de la Red Natura 2000, ZEPA y RAMSAR nos sitúan, sin lugar a dudas, ante la mayor catástrofe ecológica de la historia de Galicia y, lo más sangrante, ante la mayor corrupción jamás vivida en este país. Y sólo parece importarnos a nosotros, un pequeño grupo ecologista surgido para recuperar las marismas de Lourizán y devolverlas a su primitivo estado, grupo no convocado a la reunión con "los ecologistas" cebrada el 8 de agosto con el actual Conselleiro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sr. Vázquez, y ello a pesar de que somos los únicos que hemos presentado alegaciones y contenciosos a los acuerdos referidos anteriormente y a otros de no menor importancia que ya están recurridos ante los Tribunales de Justicia.

Y por último, quiero y debo referirme a algo no menos vergonzoso por cuanto menoscaba la pizca de dignidad que pudiese restarnos como ciudadanos y como pueblo soberano, ya que, tras legislar a la medida de las exigencias del Sr. Fernández Sousa y de otras relevantes personalidades del Gobierno y del Partido Popular (PP), todos implicados en expedientes sancionadores por presuntas infracciones contra la Ley de Costas, el Gobierno de la Xunta de Galicia aprueba el Decreto 158/2005, de 2 de junio, que anula al anterior 199/2004, destinado a proteger a los infractores cuyos expedientes están en fase de instrucción, a los que, curiosamente, se les llama en los acuerdos de la Xunta "administrados" y por el que se regulan las competencias autonómicas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Dicho texto se dedica íntegramente a intentar anular la Ley de Costas y su Reglamento en materia sancionadora y de restitución de la legalidad, y a la legalización masiva de infracciones existentes en los núcleos costeros de Marín. Esta pretensión fue radicalmente zanjada por la Dirección General de Costas en aplicación de la Ley 22/1988, de Costas. Y ante la imposibilidad de recalificar los núcleos y modificar el deslinde, el conselleiro y su delegada provincial , ambos en funciones, el 28 de julio y 1 de agosto de 2005 revocan las resoluciones sancionadoras y archivan "sen máis trámites" ocho expedientes de restitución de la legalidad correspondientes a otros tantos "administrados" de los cientos de infractores que existen en los referidos núcleos de Marín y, el 2 de agosto, la Delegada Sra. Rueda Crespo aprueba la Restauración de una Telleira de más de cinco mil metros cuadrados de superficie en Vilalonga, Sanxenxo, a pesar de nuestras alegaciones y recursos que demuestran la irregularidad de un proyecto destinado exclusivamente a captar fondos europeos, sin importarle en absoluto que se trate de una instalación demolida previamente, ubicada en el Complejo Intermareal Ons – O Grove, LIC, ZEPA y RAMSAR, incluido en la Red Natura 2000 y en plena servidumbre de protección marítimo-terrestre.

Sr. Pérez Touriño y Sr. Quintana: Ustedes deben saber que este pequeño grupúsculo de ciudadanos independientes de Pontevedra que tengo el honor de representar está posicionado frente a los abusos de los gobernantes de turno y que ejerce y ejercerá la acción pública hasta que sea restituida la legalidad urbanística y de costas allí donde la arbitrariedad o la connivencia de dichos poderes públicos lo exija, siempre actuando en defensa del interés general y de los Derechos Humanos, según establece la Constitución y según rezan nuestros Estatutos sociales. Por eso no somos convocados y porque exigimos públicamente coherencia política y la revisión y rectificación si procede de todos los acuerdos adoptados in extremis por el anterior ejecutivo, expuestos o no a lo largo de este escrito. Pero antes de revisar los actos ajenos considero imprescindible que Ustedes revisen los propios actos, de lo contrario la regeneración democrática sería imposible.

En un Estado de derecho no se puede premiar con un puesto de máxima responsabilidad a una infractora y menos para convertirla en juez y parte. Dña. Carmen Gallego Calvar es en la actualidad la máxima responsable de la ejecución de la orden de demolición de su propia casa. Ustedes, señores Presidente y Vicepresidente de la Xunta de Galicia, deben revisar el desafortunado nombramiento de la Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos porque tal nombramiento pone de manifiesto que nada ha cambiado tras las elecciones del 19 de junio de 2005. O lo que es peor, demuestra que volvemos a la época más negra de la historia de Galicia y de España. Dña. Carmen Gallego Calvar está incursa en un expediente cuya resolución exige la demolición de su casa, construida conculcando la Ley de Costas, cuya custodia depende de la Consellería de Pesca, área donde ha ejercido su condición de parlamentaria como representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante la anterior legislatura cautiva del Conselleiro Sr. López Veiga quien, en vez de ordenar la demolición del edificio, congeló el expediente y compró el silencio de la diputada corrupta. Además la actual conselleira debe ser consciente de que se le ha dejado prescribir la sanción económica y la multa coercitiva por afinidades políticas, según se desprende de la denuncia del Servicio Provincial de Costas de 24 de febrero de 1994 y en la posterior Resolución de 8 de junio de 2000 ordenando la restitución de los terrenos a su primitivo estado. Y al aceptar el cargo la Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos demuestra no tener el más mínimo sentido de la responsabilidad y de la ética política. Así lo ha demostrado poco antes de su nombramiento, al manifestar públicamente, al menos en dos ocasiones, que espera que el próximo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilaboa resuelva la infracción de su casa. Semejante manifestación de intenciones prevaricadoras no deja lugar a dudas de la catadura ética y política de la señora Conselleira y, en todo caso, del sentido de la responsabilidad de quien la ha nombrado. La respuesta la tienen Uds. Sr. Pérez Touriño y Sr. Quintana González. Nosotros, no obstante, acudiremos a los Tribunales de Justicia dentro de los plazos legales en todos y cada uno de los procedimientos referidos. Pero no estaría mal que nos evitasen diez o doce procedimientos judiciales. Nos sentiríamos reconfortados como ciudadanos y Galicia saldría ganando.

Por todo lo expuesto, Sr. Pérez Touriño y Sr. Quintana González, antes de revisar los actos de última hora del anterior Gobierno, tendrán que tener un rasgo de coherencia política para demostrar que la regeneración democrática no es un mero eslogan o un brindis al sol. Y deberán rectificar el nombramiento de la Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos Dña. Carmen Gallego Calvar, antes de que sea demasiado tarde, antes de que resuelva su propio expediente de restitución de la legalidad al estilo del Sr. López Veiga y de la Sra. Rueda Crespo que pusieron colofón a la corrupción del anterior mandato, dejando a la Xunta de Galicia a la altura del betún, y nunca mejor dicho.

Fado. Francisco Díaz Sánchez

Presidente de la Asociación Salvemos Pontevedra