2005/12/04

Sobre a posible reducción de servizos da Administración de Facenda da Costa da Morte

Diante das novas de que por parte a Axencia Estatal de Administración Tributaria está en estudo a posibilidade de reducir os servizos que se prestan na Administración de Cee hai que lembrar que os servizos da Administración de Facenda de Cee son moi necesarios para toda a Costa da Morte polas seguintes razóns:
Ista comarca está moi afastada e a realización de calquer xestión persoalizada referente aos sevizos que se suprimisen implicaría un desplazamento de aproxemadamente 100 Km. a Coruña ou Santiago.
1. Ista comarca non conta con redes desenvolvidas, (cabo, ADSL en moitas localidades), que permitan unha adecuada xestión por internet de moitas xestións tributarias.
2. A media de edade da poboación da Costa da Morte é bastante alta o que na práctica fai que istes sectores de poboación teñan mais dificultades para as xestións vía internet.
3. A disminución de servizos xa existentes na Costa da Morte é contraditoria con todas as declaracións e promesas das distintas forzas políticas dempois da catastrofe do Prestige en orde a potenciar e desenvolver ista comarca.
4. Ademais do anterior, na actualidade apréciase que os servizos que presta actualmente a Administración de Facenda de Cee son xa insuficientes, precisando que conte cunha unidade de xestión catastral, xa que a fragmentación da propiedade na Costa da Morte, o dinamismo do mercado inmobiliario e a avanzada edade de moitos propietarios cos tramites sucesorios que elo conleva fai moi neceserio a prestación dise servizo a mais dos actuais.

Polo anterior, coido que é preciso que as institucións da comarca, (os plenos dos Concellos, a Mancomunidade de Fisterra, a Asociación Neria, así como as entidades veciñais, empresariais e sindicais), se dirixan ao Presidente do Goberno, ao Presidente da Xunta de Galicia, ao Vicepresidente Segundo do Goberno e Ministro de Economía e Facenda e ao Conselleiro de Economía e Facenda da Xunta de Calicia, solicitando que pola sua parte se tomen as disposicións precisas para que a Administración de Facenda existente na Costa da Morte manteña todos os seus servizos actuais e ademais os amplíe incorporando un servizo de xestión catastral rústica e urbana para toda a Costa da Morte.